วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ 23 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน 3 แห่ง จำนวนเด็ก 297 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวนเด็ก 83 คน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ชนิดถุง นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี. จำนวน 7,600 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท จำนวน 20 วันทำการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน สายทางบ้านแบก หมู่ที่ 7 บ้านโนนตุ่นโนนเนาว์ ตำบลเขื่อน ประมาณงานกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร อบต.นาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะเพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 ทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง 0.00-0.5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ที่ 11 ทำการถมดิน จำนวน 426 ลูกบาศก์เมตร และทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไดมิเตอร์ 0.40 เมตร จำนวน 100 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 10 บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังท่อ ระยะทางรวม 100 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ที่ 2 ทำการขุดวางท่อ PVC ไดมิเตอร์ 8 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 805 จำนวน 38 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 16 บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลัง ความยาวรวม 160 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง