วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑ เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ชนิดกล่อง UHT. ขนาดความจุ ๒๐๐ ซีซี. จำนวน ๔ ศูนย์ จำนวนเด็ก ๗๑ คน นมกล่อง ๑,๔๙๑ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง UHT. ขนาดความจุ ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๓ แห่งจำนวนเด็ก ๓๐๔ คน นมกล่อง จำนวน ๖,๓๘๔ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมรถนั่งส่วนกลาง,รถบรรทุกขยะ และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างค่าอาหาร ๑๐๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท ๑ มื้อ และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ ตามโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างป้ายไวนิล ขนาด ๑x๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครืื่องคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนว ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็น ชุดหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็น ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ๙ รายการ จำนวน ๓๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง