วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลาง ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๐ คน คนละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด ๑๙ จำนวน ๑๗ วัน จำนวนเด็กที่ขอรับอาหารกลางวัน ๒๔ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๑๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๑๗ วัน จำนวนเด็ก ๓๒ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๘๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ วัน จำนวนเด็ก ๑๒ คน คนละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ วัสดุควบคุม คัดกรอง การติดตาม การป้องกัน โรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (กรณีจำเป็นเร่งด่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง