วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์โครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด และไมค์โครโฟนมีสาย (15 เมตร) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน 3 แห่ง จำนวนเด็ก 287 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวนเด็ก 72 คน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ชนิดกล่อง ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี. จำนวน 10,770 กล่อง ๆ ละ 8.13 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง