วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์การฝึก ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566-2 มิถุนายน 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด 2x3 เมตร ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566-2 มิถุนายน 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆ ละ 70 บาท 1 มื้อ จำนวน 5 วัน และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ จำนวน 5 วัน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566-2 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับข้อจำกัดทางสุขภาพสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2566 จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง เพื่อติดตั้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบก หมู่ที่ 8 ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง 0.0-0.5 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัน หมู่ที่ 4 ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทำบ่อพัก บ้านแบก หมู่ที่ 8 ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไดมิเตอร์ 0.30 เมตร จำนวน 26 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 3 บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังท่อตามสภาพพื้นที่เฉลี่ยกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 29 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัน หมู่ที่ 4 ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง