วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ศพด.บ้านนาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ คน คนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก อายุ ๓-๕ ปี (ศพด.บ้านหนองแวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คนละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๘ คน เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส สำหรับเด็กอายุ ๓- ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค่าการจัดการการสอน) จำนวนเด็ก ๑๒ คน คนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ จุดที่ 1 กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00-0.20 ม. จุดที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 19.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 48.75 ตร.ม. ตามแบบแปลน ที่ อบต.นาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการกินกอดเล่นเล่า เพื่อหนูน้อยสุขภาพดีมีความสุข (สปสช) ศพด.สังกัด อบต.นาทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตามโครงการกินกอดเล่นเล่า เพื่อหนูน้อยสุขภาพดีมีความสุข (สปสช) ศพด.สังกัด อบต.นาทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ 11 ทำการขุดวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 จำนวน 38 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 16 บ่อ และทำการเทคอนกรีตทับหลัง ความยาวรวม 160 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ 9 ทำการขุดวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 จำนวน 38 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 16 บ่อ และทำการเทคอนกรีตทำหลัง ความยาวรวม 160 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อเอกสารและอุปกรณ์ (หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด๑๙) (สปสช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็น ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 7 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง