วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาทอง หมู่ 3 ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง 0.00-0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด๑๙) ศพด.ทั้ง ๔ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สปสช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด๑๙) ศพด.ทั้ง ๔ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สปสช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจััดทำป้ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สปสช) ศพด.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด๑๙) ศพด.ทั้ง ๔ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สปสช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง (สำนักปลัด) จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่เหมาะสมกับความพิการและข้อจำกัดทางสุขภาพสำหรับคนพิการผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพของตำบลนาทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๓๔ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๒๔๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๒๕ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง