วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน 3 แห่ง จำนวนเด็ก 284 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวนเด็ก 72 คน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ชนิดถุง นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี. จำนวน 37,380 ถุง ๆ ละ 6.89 บาท จำนวน 105 วันทำการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566- มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ งวด ๆ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔๕ วัน (นับเฉพาะวันทำการ) จำนวนเด็ก ๑๕ คน คนละ ๓๖ บาท เป็นเงิน ๑๓๒,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง