วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 4 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 054-60-005, 054-61-006, 054-007, และ 054-62-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อเสื้อทีมนักกีฬาทุกหมู่บ้าน และนักกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (นาทองเกมส์)และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สร้างสามัคคี ท้องถิ่น ท้องที่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 จำนวน 184 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อเสื้อทีมนักกีฬาทุกหมู่บ้าน และนักกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (นาทองเกมส์)และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สร้างสามัคคี ท้องถิ่น ท้องที่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 จำนวน 204 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (นาทองเกมส์)และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สร้างสามัคคี ท้องถิ่น ท้องที่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน 3 แห่ง จำนวนเด็ก 294 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวนเด็ก 84 คน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ชนิดกล่อง ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี. จำนวน 11,340 กล่อง ๆ ละ 8.13 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๒๖ คน คนละ ๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วัน จำนวนเด็ก ๒๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง