วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี)ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๓๕ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๓๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๑๖ คน คนละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพม้า หมู่ 6 สายทางเข้าวัดป่าทัพม้า ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมทำการลงหินลูกรังไหล่ทาง 0.00-0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.นาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙) จำนวน ๒๑ วันทำการ มีจำนวนเด็กที่มีความประสงค์ขอรับอาหารกลางวัน ๓๓ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๘๖๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 21 วัน จำนวนเด็กนักเรียน 13 คน คนละ 20 บาท เป็นเงิน ๕,๔๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2๒๕๖๓ (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างขุดลอกลำห้วยค้อ หมู่ 3 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถบรรทุกขยะ(น้ำมันไฮโดรลิค No.68) จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง