วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2565
จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1-11 ทำการปรับเกรดถนนลูกรังตามสภาพความยาวรวม 18 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ย 6 เมตรพร้อมปรับเกรดตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ วัน จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๕๒๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ วัน จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๕๒๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อถังขยะเพื่อรองรับขยะครัวเรือน ชนิดผลิตจากยางรถยนต์ จำนวน 160 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๗ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นเงิน ๒,๗๙๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน กุมภาพันธ์๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๑๗๒.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๑๗๒.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๒๐ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นเงิน ๒๕๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๗ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นเงิน ๘๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง