วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง เดือน ธ.ค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๔๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง เดือน ธ.ค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๒ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี)ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๓๓ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๕๔๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๑๕ คน คนละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๙ คน คนละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง