วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที) เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที) เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง (กองการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 4 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างยกระดับพื้นศาลาประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ 5 ทำการยกพื้นศาลาประชาคมหมู่บ้าน พื้นสูงจากระดับเดิม 0.12 เมตร พื้นที่ทั้งหมด 130 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างลงหินลูกรังบ้านแบก หมู่ 1,7,8 ทำการลงหินลูกรัง จำนวน 2,448 ลูกบาศก์เมตร สายทางบ้านแบก หมู่ 1,7,8 พร้อมทำการปรับเกรดตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง