วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 8 รายการ 32 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๘ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๖,๔๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๐ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๓๔ คนคนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๙๒๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๓๔ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๙,๕๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ด้วยการลงดิน จำนวน 480 ลูกบาศน์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง