วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๑๓ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นเงิน ๕,๔๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหนองแวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รายหัว) ๑,๗๐๐/ปี/คน จำนวนเด็ก ๒๐ คน เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนาทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รายหัว) ๑,๗๐๐/ปี/คน จำนวนเด็ก ๗ คน เป็นเงิน ๑๑,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านแบก (สามัคคี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รายหัว) ๑,๗๐๐/ปี/คน จำนวนเด็ก ๒๘ คน เป็นเงิน ๔๗,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านวังน้ำใส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รายหัว) ๑,๗๐๐/ปี/คน เป็นเงิน ๔๗,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนชุดเสริประสบการณ์ ปฐมวัย อ.๒ (๗เล่ม)-อจท สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี)ศพด.บ้านวังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเด็ก ๑๙ คน คนละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๑๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนชุดเสริมประสบการณ์ ปฐมวัย อ.๒ (๗เล่ม) -อจท สำหรับปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศพด.บ้านแบก (สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเด็ก ๑๐ คน คนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียนชุดเสริมประสบการณ์ ปฐมวัย อ.๒ (๗เล่ม)-อจท สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศพด.บ้านวังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเด็ก ๒๑ คน คนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนชุดเสริมประสบการณ์ ปฐมวัย อ.๒ (๗เล่ม)-อจท สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี)ศพด.บ้านหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ ชุด ชุดละ ๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง