วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลนาทอง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 7 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลนาทอง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 7 กันยายน 2566 จำนวน 132 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 8 ตัว ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศพด.บ้านนาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๐๐ บาท/คน/ปี จำนวนเด็ก ๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศพด.บ้านวังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒๐๐ บาท/คน/ปี จำนวนเด็กนักเรียน ๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านแบก (สามัคคี) (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวน ๒๐๐ บาท/คน/ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเด็ก ๑๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหนองแวง (อายุ ๓-๕ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๐ บาท/คน/ปี จำนวนเด็ก ๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนาทอง ๑,๗๓๔ บาท/คน/ปี (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเด็ก ๑๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง