วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ยี่ห้อ Central Air รุ่น CFW -JVJS13 ขนาด 12,000 ฺBTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กค 493 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวังน้ำใสไปหนองบง บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 580 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 1. ขนาด 177x170 เซนติเมตร จำนวน 2 ผืน 2. ขนาด 260x170 เซนติเมตร จำนวน 2 ผืน 3. ขนาด 256x207 เซนติเมตร จำนวน 1 ผืน รวม 5 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 52 ขวด และทรายอะเบท จำนวน 33 ถัง (ชนิดซองชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 50 คน ๆ ละ 70 บาท ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาทอง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 50 คน (เช้า/บ่าย) ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาทอง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๑๕ คน คนละ ๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง