วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบก หมู่ที่ 7 ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 134.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 538 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.0-0.5 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบก หมู่ที่ 1 ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 70.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 352.50 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง 0.0-0.5 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทัพม้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำบ้านดอนหัน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง