วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562 หมู่ 3 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน 3 แห่ง จำนวนเด็ก 289 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวนเด็ก 74 คน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ชนิดกล่อง ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี. จำนวน 7,623 ถุง ๆ ละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง