วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10 ขนาด 130x260 เมตร พร้อมกรอบ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลาง ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๐ คน คนละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด ๑๙ จำนวน ๑๗ วัน จำนวนเด็กที่ขอรับอาหารกลางวัน ๒๔ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๑๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๑๗ วัน จำนวนเด็ก ๓๒ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๘๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ วัน จำนวนเด็ก ๑๒ คน คนละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ วัสดุควบคุม คัดกรอง การติดตาม การป้องกัน โรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (กรณีจำเป็นเร่งด่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง