วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด 1.5x3 เมตร จำนวน 4 ป้าย ตามโครงการประชมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 52 ขวด และทรายอะเบท จำนวน 33 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างทำบอร์ดทำเนียบบุคลากรและทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เป็นป้ายฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงเครื่องตัดหญ้าชนิดรถเข็ญองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๗ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๐๗.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง