วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเด็ก ๒๕ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๓๔ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๐ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๑๘ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ 1 ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กไดมิเตอร์ ขนาด 1.0 เมตรจำนวน 41 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 4 บ่อพัก และทำการลงดินทับหลังท่อระยะรวม 45 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
เหมาขุดลอกสระแดง หมู่ 3,9 ทำการขุดลอกสระแดง ตามสภาพพื้นที่ระยะเวลาทำการ 2 วัน ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ดินเหวี่ยงเสริมคันคูตามสภาพพื้นที่
15  ก.ค. 2563
จ้างหมาขุดลอกสระแดง หมู่ 3,9 ทำการขุดลอกสระแดง ตามสภาพพื้นที่ระยะเวลาทำการ 2 วัน ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ดินเหวี่ยงเสริมคันคูตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๑๐ คน คนละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๕ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๕๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี)ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๓๕ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๓๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง