วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๑ ทำการขุดวางท่อขนาดไดมิเตอร์ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลังและทำการขุดวางท่อขนาดไดมิเตอร์ ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๘ ท่อน และทำบ่อพักจำนวน ๖ บ่อ ยาวรวม ๕๖ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๓ ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดไดมิเตอร์ ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๖ ท่อน พร้อมลงดินเสริมด้านข้างท่อและลงลูกรังทับหลังและทำบ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ ยาวรวม ๖๓ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง บ้านดอนหัน หมู่ ๔ จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๙ คน คนละ ๒๐ บาทเป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
เหมาประกอบอาหาร ศพด. บ้านหนองแวง ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๑๕ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. บ้านนาทอง ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๒๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๘,๔๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี)ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๒๙ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐ วันเป็นเงิน ๑๑,๐๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้าใส ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๑ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๙๘๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๙ คน คนละ ๒๐ บาท