วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2564
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ที่ 4 ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไดมิเตอร์ 0.40 เมตร จำนวน 108 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 12 บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังท่อ ความยาวรวม 120 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อไมโครโฟน,กระดานนับคะแนน และพัดลมแบบตั้งพื้น ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก หมูที่ 8 เชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,560 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
29  ก.ย. 2564
จ้างที่ปรึกษาค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกหนองน้ำใส บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 100 เมตร ขนาดยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ปริมารงานขุดเฉลี่ย 9,800 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSAI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSAI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงดิจิตอล ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการในเด็กปฐมวัย (สปสช.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง