วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
ซื้อค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างค่ารับรองผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๒๘๕ คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ ๕๐ บาท/วัน (๒ มื้อ) และค่าประกอบอาหาร คนละ ๗๕ บาท ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อพวงมาลัย สำหรับผู้สูงอายุ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๘๕ พวง ๆ ละ ๒๐ บาท ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลิ ขนาด ๒x๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อเต้นท์ผ้าใบกิจกรรมกลางแจ้ง ขนาด ๔x๘ เมตร ทรงโค้ง สูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. บ้านหนองแวง ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๑๘ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๖,๔๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. บ้านนาทอง ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๑๓ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๔,๖๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒