วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 ทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง 0.00-0.5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ที่ 11 ทำการถมดิน จำนวน 426 ลูกบาศก์เมตร และทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไดมิเตอร์ 0.40 เมตร จำนวน 100 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 10 บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังท่อ ระยะทางรวม 100 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ที่ 2 ทำการขุดวางท่อ PVC ไดมิเตอร์ 8 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 805 จำนวน 38 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 16 บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลัง ความยาวรวม 160 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ที่ 4 ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไดมิเตอร์ 0.40 เมตร จำนวน 108 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 12 บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังท่อ ความยาวรวม 120 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อไมโครโฟน,กระดานนับคะแนน และพัดลมแบบตั้งพื้น ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก หมูที่ 8 เชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,560 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
29  ก.ย. 2564
จ้างที่ปรึกษาค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกหนองน้ำใส บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 100 เมตร ขนาดยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ปริมารงานขุดเฉลี่ย 9,800 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSAI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง