วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๙ คน คนละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง จำนวน 12 งวด ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๑๕ คน เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๗๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๑๘๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 บริเวณประตูทางเข้า อบต.นาทอง จำนวน 36 ตร.ม. จุดที่ 2 บริเวณประตูทางออก อบต.นาทอง จำนวน 36 ตร.ม. จุดที่ 3 บริเวณถังเก็บน้ำ อบต.นทอง 122 ตร.ม. จุดที่ 4 บริเวณถนนข้างวัดบ้านนาทอง หมู่ 3 จำนวน 12 ตร.ม. รวมทั้งสิ้น 206 ตร.ม. หนา 0.12 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทำการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์สำหรับติดประกาศแบบกระจกเลื่อนปิดล็อคสองด้าน ชนิดประจำที่ขนาดพื้นที่ติดประกาศ ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร จำนวน 2 บาน จำนวนสองชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง