วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
อาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน 3 แห่ง จำนวนเด็ก 297 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวนเด็ก 87 คน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ชนิดถุง นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี. จำนวน 7,680 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท จำนวน 20 วันทำการ ประจำเดือน มกราคม 2564
17  ธ.ค. 2563
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพักบ้านทัพม้า หมู่ 2 ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กไดมิเตอร์ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 100 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 10 บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังท่อ ระยะทางรวม 110 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ 10 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพักบ้านแบก หมู่ 7 ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กไดมิเตอร์ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 100 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 10 บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังท่อ ระยะทางรวม 110 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๐ คน ครละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๘ คน คนละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๕ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๕๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๓๔ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๙๒๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างจัดทำวุฒิบัตร ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง