วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2562
ซื้อชุดกีฬา (เด็กนักเรียน) จำนวน ๙๖ ชุด ตามโครงการแข่งกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารศพด. บ้านหนองแวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 19 วัน จำนวนเด็ก 18 คน คนละ 20 บาท เป็นเงิน 6,840 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างขุดลอกคลองสายใหม่ หมู่ 7 ทำการขุดลอกคลองสายใหม่ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ลึก ๑ เมตร ความลาดเอียง ๑ ๑ ยาว ๒,๗๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๓๓ คน คนละ ๒๐ บาทเป็นเงิน ๑๒,๕๔๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 19 วัน จำนวนเด็ก 13 คน คนละ 20 บาท เป็นเงิน 4,940 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๓๒ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๑๖๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างลงหินลูกรังตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๙๑๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการปรับเกรดปรับแต่งจนแล้วเสร็จ สายบ้านแบก หมู่ ๑,๗,๘ ตำบลนาทอง เชื่อม ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้สำหรับรถกู้ชีพ(EMS) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างขุดลอกสระแดง หมู่ ๓ ทำการขุดลอกสระแดง ขนาดยาว ๔๖ เมตร ด้านกว้างทิศเหนือ ๑๒ เมตร ด้านกว้างทิศใต้ ๔๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๒,๖๙๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนบ้านทัพม้า หมู่ ๖ ทำการถากและล้มต้นไม้พื้นที่ ๙,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำถนนยกร่องพูนดิน ขนาดกว้าง ๖ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ค่าความลาดเอียง ๑๑.๕๐ ปริมาณดิน ๘,๘๐๐ ลูกกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง