วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แยกเป็นยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 52 ขวด ทรายอะเบทจำนวน 33 ถัง (ชนิดซอง) และ ค่าหน้ากากป้องกันฝุ่นควัน (N95) จำนวน 20 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 กล่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อหนังสือเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๐ บาท/คน/ปี จำนวนเด็ก ๑๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบกเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ ๘ บ้านแบกสามัคคี ตำบลนาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม กว้่าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒,๐๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๐๘๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางสองข้างทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.นาทองกำหนด อบต.นาทอง อ.เชียงยื
7  มิ.ย. 2567
ซื้อหนังสือเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์ปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒๐๐ บาท/คน/ปี จำนวนเด็ก ๑๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อหนังสือเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์ปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศพด.บ้านแบก (สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒๐๐ บาท/คน/ปี) จำนวนเด็ก ๑๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อหนังสือเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๐ บาท/คน/ปี จำนวนเด็ก ๑๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง