วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านวังน้ำใส (รายหัว) ๑,๗๓๔/คน/ปี จำนวนเด็ก ๒๗ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหนองแวง (รายหัว) ๑,๗๓๔/คน/ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) ๑,๗๓๔/คน/ปี ให้ ศพด.บ้านแบก (สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4055 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๑๕ คน คนละ ๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านวังน้ำใส ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๒ คน คนละ ๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๑๐ คน คนละ ๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๕ คน คนละ ๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง