วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส สำหรับเด็กอายุ ๓- ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค่าการจัดการการสอน) จำนวนเด็ก ๑๒ คน คนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ จุดที่ 1 กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00-0.20 ม. จุดที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 19.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 48.75 ตร.ม. ตามแบบแปลน ที่ อบต.นาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการกินกอดเล่นเล่า เพื่อหนูน้อยสุขภาพดีมีความสุข (สปสช) ศพด.สังกัด อบต.นาทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตามโครงการกินกอดเล่นเล่า เพื่อหนูน้อยสุขภาพดีมีความสุข (สปสช) ศพด.สังกัด อบต.นาทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ 11 ทำการขุดวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 จำนวน 38 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 16 บ่อ และทำการเทคอนกรีตทับหลัง ความยาวรวม 160 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ 9 ทำการขุดวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 จำนวน 38 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 16 บ่อ และทำการเทคอนกรีตทำหลัง ความยาวรวม 160 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาทอง หมู่ 3 ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง 0.00-0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อเอกสารและอุปกรณ์ (หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด๑๙) (สปสช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็น ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 7 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด๑๙) ศพด.ทั้ง ๔ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สปสช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง