วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศพด.บ้านนาทอง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๐๐ บาท/ปี/คน ) จำนวนเด็ก ๕ คน คนละ ๓๖๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศพด.บ้านหนองแวง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๐๐ บาท/ปี/คน ) จำนวนเด็ก ๘ คน คนละ ๓๖๐ บาท เป็นเงิน ๒,๘๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศพด.บ้านแบก (สามัคคี) (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕๐๐ บาท/ปี/คน ) จำนวนเด็ก ๑๐ คน คนละ ๓๖๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๒๗ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นเงิน ๑๑,๓๔๐.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๑๘ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นเงิน ๗,๕๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๑๓ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นเงิน ๕,๔๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหนองแวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รายหัว) ๑,๗๐๐/ปี/คน จำนวนเด็ก ๒๐ คน เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง