วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจำที่ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ สื่อ-อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๒๖ คน คนละ ๑,๗๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔,๒๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๒๑ คน คนละ ๑,๗๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๕,๗๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๘ คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท /คน/ปี เป็นเงิน ๑๓,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด. บ้านหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๑๖ คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี เป็นเงิน ๒๗,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๗๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๑๕ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๑ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๒๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง