วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๔ เครื่อง (เครื่องปริ้นเตอร์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ การจัดอบรม โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อผ้าม่านปรับแสงสำหรับห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวนเด็ก ๒๑ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ขนาดสูง ๔.๔๐x๒.๕๐ เมตร) ตรา วชร. พระบรมฉายาลักษณ์ พานพุ่ม ครุฑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง