วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด 1.5x3 เมตร จำนวน 4 ป้าย ตามโครงการประชมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 52 ขวด และทรายอะเบท จำนวน 33 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างทำบอร์ดทำเนียบบุคลากรและทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เป็นป้ายฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงเครื่องตัดหญ้าชนิดรถเข็ญองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๗ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๐๗.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง