วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ วัน จำนวนเด็ก ๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๙๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ วัน จำนวนเด็ก ๒๒ คน คนละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และจัดสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำปี 2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 192 คนๆละ 75 บาท ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำปี 2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมรถนั่งส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมายเลขทะเบียน กค 493 มค จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง (กองช่าง) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง