วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกายทางหน้าผาก แบบมีขาตั้ง เจลล้างมือ และแมสสำหรับเด็กในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบื้องต้น (สปสช.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี)สำหรับเด็กที่มีอายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเด็ก ๑๗ คน คนละ ๒๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๔๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ๔ สาระ ชุด สนุก เล่น เก่ง คิด (๔ เล่ม/ชุด)รายการค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส จำนวนเด็ก ๑๕ คน คนละ ๒๐๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สื่อการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเด็ก ๓๓ คน คนละ ๑,๗๐๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๖,๑๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์-สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวนเด็ก 25 คน คนละ ๑,๗๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 8 รายการ 32 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๘ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๖,๔๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๐ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง