วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ บาท ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมทำการลงท่อ ๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๓ บ่อพัก ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม(ซัมเมอร์ส) เพื่อใช้สำหรับระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองจำนวน ๑ เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ บาท ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างขุดวางท่อดพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๖ ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดไดมิเตอร์ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพักจำนวน ๑๐ บ่อ ยาวรวม ๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก (สามัคคี) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างถมดินเพื่อปรับระดับภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดปรับแต่งตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๖ ทำการขุดวางท่อ PVC ขนาด ๘ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ และทำการเทคอนกรีตทับหลัง ความยาวรวม ๑๘๘ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง