วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๓๒ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท ถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๑๓ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๒ คน คนละ ๒๐ บาทเป็นเงิน ๑๓,๒๐๐.๐๐ บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้องานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหลทาง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๑๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง