วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ชนิดถุง จำนวน ๔ ศูนย์ จำนวนเด็ก ๗๑ คน อาหารเสริม (นม) ๗๑ ถุง ๆ ละ ๖.๕๘ บาท จำนวน ๒๐ วัน(ทำการ) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง จำนวน ๓ แห่ง จำนวนเด็ก ๓๐๔ คน อาหารเสริม (นม) ๓๐๔ ถุง ๆ ละ ๖.๕๘ บาท จำนวน ๒๐ วัน(ทำการ) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัน หมู่ ๑๐ ทำการรื้อถนนคอนกรีตเดิมและทำการปรับระดับถนนและทำการก่อสร้างขึ้นใหม่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ก ว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๓ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๔ กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๑๘ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง