วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2561
ซื้อตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ทำการรื้อถอนเสาธงเดิมและทำการก่อสร้างเสาธงใหม่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๒ ทำการชุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไดมิเตอร์ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ยาวรวม ๑๓๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๑๐ ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไดมิเตอร์ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ ยาวรวม ๑๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ๔ ศูนย์ จำนวน ๑๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านนาทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 จำนวน22 วัน จำนวนเด็ก 21 คน คนละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน สิงหาคม 2561 จำนวน 22 วัน
23  ก.ค. 2561
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๘ ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไดมิเตอร์ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ ยาวรวม ๑๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง