วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2561
จ้างถมดินเพื่อปรับระดับภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดปรับแต่งตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๖ ทำการขุดวางท่อ PVC ขนาด ๘ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ และทำการเทคอนกรีตทับหลัง ความยาวรวม ๑๘๘ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ชนิดถุง จำนวน ๔ ศูนย์ จำนวนเด็ก ๗๑ คน อาหารเสริม (นม) ๗๑ ถุง ๆ ละ ๖.๕๘ บาท จำนวน ๒๐ วัน(ทำการ) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง จำนวน ๓ แห่ง จำนวนเด็ก ๓๐๔ คน อาหารเสริม (นม) ๓๐๔ ถุง ๆ ละ ๖.๕๘ บาท จำนวน ๒๐ วัน(ทำการ) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัน หมู่ ๑๐ ทำการรื้อถนนคอนกรีตเดิมและทำการปรับระดับถนนและทำการก่อสร้างขึ้นใหม่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ก ว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง