วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๑๕ คน เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๗๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๑๘๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 บริเวณประตูทางเข้า อบต.นาทอง จำนวน 36 ตร.ม. จุดที่ 2 บริเวณประตูทางออก อบต.นาทอง จำนวน 36 ตร.ม. จุดที่ 3 บริเวณถังเก็บน้ำ อบต.นทอง 122 ตร.ม. จุดที่ 4 บริเวณถนนข้างวัดบ้านนาทอง หมู่ 3 จำนวน 12 ตร.ม. รวมทั้งสิ้น 206 ตร.ม. หนา 0.12 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทำการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์สำหรับติดประกาศแบบกระจกเลื่อนปิดล็อคสองด้าน ชนิดประจำที่ขนาดพื้นที่ติดประกาศ ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร จำนวน 2 บาน จำนวนสองชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ฺ LED สี แบบ Network เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว เพื่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562 หมู่ 3 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง