วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแบก (สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องเสียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๑๒ ชุด และเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๒ ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๕๕ มหาสารคาม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๖.๕๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินลูกรัง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ ผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๘.๕๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินลูกรัง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง