วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 25 บาท ตามโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างยานพาหนะ ตามโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียนหมายเลข 82-1359 มค. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อพันธุ์ปลา ตามโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4055 มค. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง (กองเกษตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง