วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๗ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นเงิน ๘๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ วัน จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๒๘.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ วัน จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๒๘ บาท (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ 23 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน 3 แห่ง จำนวนเด็ก 297 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวนเด็ก 83 คน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ชนิดถุง นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี. จำนวน 7,600 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท จำนวน 20 วันทำการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน สายทางบ้านแบก หมู่ที่ 7 บ้านโนนตุ่นโนนเนาว์ ตำบลเขื่อน ประมาณงานกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร อบต.นาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะเพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 ทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง 0.00-0.5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง