วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบกเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ ๘ บ้านแบกสามัคคี ตำบลนาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม กว้่าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒,๐๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๐๘๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางสองข้างทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.นาทองกำหนด อบต.นาทอง อ.เชียงยื
24  พ.ค. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิก) สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4055 มหาสารคาม จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานตลาดหนองทัพม้าบ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 500 วัตต์ พร้อมเสาสูง 6 เมตร (ราคาพร้อมติดตั้ง) จำนวน 10 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานตลาดหนองทัพม้า บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 500 วัตต์ พร้อมเสาสูง 6 เมตร (ราคาพร้อมติดตั้ง) จำนวน 10 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน 3 แห่ง จำนวนเด็ก 270 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวนเด็ก 80 คน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ชนิดถุง นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี. จำนวน 3,850 ถุง ๆ ละ 6.89 บาท จำนวน 11 วันทำการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนาทองไปหนองโป่ง บ้านนาทอง หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 81 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง ข้างละ 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายเลียบ พันธุชิน บ้านแบก หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 106.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 319.50 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง ข้างละ 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเ
1  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายไปหนองผากใหญ่ บ้านทัพม้า หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 74 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 296 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง ข้างละ 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองสระพัง-หนองโน บ้านนาทอง หมู่ที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 81 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง ข้างละ 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง