วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๓ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๔ กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๑๘ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนเด็ก 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็น ชุดหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อรับรอง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๗ คน ๆ ละ ๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายแบบช้อแข็ง เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง