วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๖ คน คนละ ๒๐ บาท
24  ก.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้พนักงาน ระดับ ๖-๗ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑ ตัว (กองสวัสดิการส้งคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบชนิด ๔๐ ช่อง เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑ หลัง (กองสวัสดิการสังคมสงเคราเะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อหินคลุก ปริมาณ ๖๐ ลูกบาศก์เมตร ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ ๑. ศพด.บ้านหนองแวง ๒ เครื่อง ๒. ศพด.บ้านวังน้ำใส ๑ เครื่อง ๓. ศพด.บ้านแบก (สามัคคี) ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๘ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างค่าอาหารว่าง ๙๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ และค่าอาหาร ๙๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน (สถานที่ราชการ/สถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง