วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๖.๕๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินลูกรัง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ ผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๘.๕๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินลูกรัง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ประจำรถกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมรถนั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบีย กค 493 มหาสารคาม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น รถบรรทุกขยะ หมายะลขทะเบียน ๘๑-๔๐๕๕ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย บ้านทัพม้า หมู่ ๒ และบ้านวังน้ำใส หมู่ ๑๑ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้ พลาสติก (สีแดง) จำนวน ๑๐๐ ตัว เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๕๙ มหาสารคาม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุรองรับขยะอันตราย (แบบพลาสติก) เพื่อใช้ในพื้นที่ตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง