วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
20  ส.ค. 2562
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
20  ส.ค. 2562
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียมภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๑๐ ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดไดมิเตอร์ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๑ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๓ บ่อ ยาวรวม ๑๐๔ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๗ ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดไดมิเตอร์ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๒ บ่อ ยาวรวม ๑๓๒ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจำที่ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ สื่อ-อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๒๖ คน คนละ ๑,๗๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔,๒๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง