วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมรถนั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบีย กค 493 มหาสารคาม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น รถบรรทุกขยะ หมายะลขทะเบียน ๘๑-๔๐๕๕ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย บ้านทัพม้า หมู่ ๒ และบ้านวังน้ำใส หมู่ ๑๑ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้ พลาสติก (สีแดง) จำนวน ๑๐๐ ตัว เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๕๙ มหาสารคาม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุรองรับขยะอันตราย (แบบพลาสติก) เพื่อใช้ในพื้นที่ตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๒ ทำการขุดวางท่อ คสล. ขนาดไดมิเตอร์ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ (ฝาเหล็ก) ยาวรวม ๑๓๔ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.นาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๑ ทำการขุดวางท่อ คสล. ขนาดไดมิเตอร์ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ (ฝาเหล็ก) ยาวรวม ๑๑๒ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๘ ทำการขุดวางท่อ คสล. ขนาดไดมิเตอร์ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพักจำนวน ๑๔ บ่อ (ฝาเหล็ก) ยาวรวม ๑๓๔ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง