วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๒๑ คน คนละ ๑,๗๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๕,๗๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๘ คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท /คน/ปี เป็นเงิน ๑๓,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด. บ้านหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๑๖ คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี เป็นเงิน ๒๗,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๗๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๑๕ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๑ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๒๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๑ ทำการขุดวางท่อขนาดไดมิเตอร์ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลังและทำการขุดวางท่อขนาดไดมิเตอร์ ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๘ ท่อน และทำบ่อพักจำนวน ๖ บ่อ ยาวรวม ๕๖ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๓ ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดไดมิเตอร์ ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๖ ท่อน พร้อมลงดินเสริมด้านข้างท่อและลงลูกรังทับหลังและทำบ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ ยาวรวม ๖๓ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง