วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2561
ซื้อรับรอง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๗ คน ๆ ละ ๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายแบบช้อแข็ง เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุ -สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแบก (สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องเสียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๑๒ ชุด และเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๒ ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง