วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างถ่ายสำเนาเอกสารฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๕ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๑๘ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๖,๘๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๑๐ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๓๔ คน คน ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๒๘๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน 3 แห่ง จำนวนเด็ก 295 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวนเด็ก 87 คน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ชนิดกล่อง ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี. จำนวน 8,022 กล่อง ๆ ละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี)สำหรับเด็กที่มีอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเด็ก ๑๗ คน คนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๔๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ศพด.บ้านนาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ คน คนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก อายุ ๓-๕ ปี (ศพด.บ้านหนองแวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คนละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๘ คน เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง