วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2562
ซื้อพระบรมรูปรัชกาลที่ ๑-๑๐ พร้อมกรอบ เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑๐ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อเก้าอี่พลาสติก จำนวน ๑๐๐ ตัว และผ้าใบเต้นท์ ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อโต๊ะพับสแตนเลสแท้ทั้งตัว ขาโต๊ะขนาด ๑.๒ นิ้ว หน้าโต๊ะแผ่นสแตนเลสหนา ๐.๔ มิลลิเมตร ขนาด ๗๕x๑๘๐x๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างค่าอาหาร จำนวน ๑๑๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๑๐ คน ๆ ละ ๒๕ คน ตามโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบบูรณาการ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๒ ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไดมิเตอร์ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ ยาวรวม ๗๙ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อระบายน้ำแบบ PVC หมู่ ๖ ทำการขุดวางท่อ PVC ขนาด ๘ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ และทำการเทคอนกรีตทับหลัง ความยาวรวม ๑๘๘ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่่อพัก หมู่ ๕ ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไดมิเตอร์ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ ยาวรวม ๒๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านหนองงแวง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๑๘ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๓๒ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท ถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๑๓ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง