วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๒ คน คนละ ๒๐ บาทเป็นเงิน ๑๓,๒๐๐.๐๐ บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้องานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหลทาง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๑๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างค่ารับรองผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๒๘๕ คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ ๕๐ บาท/วัน (๒ มื้อ) และค่าประกอบอาหาร คนละ ๗๕ บาท ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อพวงมาลัย สำหรับผู้สูงอายุ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๘๕ พวง ๆ ละ ๒๐ บาท ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง