วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลิ ขนาด ๒x๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อเต้นท์ผ้าใบกิจกรรมกลางแจ้ง ขนาด ๔x๘ เมตร ทรงโค้ง สูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. บ้านหนองแวง ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๑๘ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๖,๔๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. บ้านนาทอง ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๑๓ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๔,๖๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
1  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๓๒ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๕๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ุรุ่น KUBOTA RT-Pluse จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง