วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมรถรรทุกขยะและรถยนต์นั่งส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๖ ทำการขุดวางท่อ จุดที่ ๑ ทำการขุดวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐x๑๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมทำหูช้างรับน้ำเข้าออก จุดที่ ๒ ทำการขุดวางท่อ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมทำหูช้างรับน้ำเข้าออก ตามแบบแปลนที่ี อบต.นาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อเปิดทางระบายน้ำบ้านนาทอง หมู่ ๓,๙ ทำการขุดรื้อท่อระบายน้ำเดิมแล้วทำการวางท่อระบายน้ำใหม่ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐ เมตร พร้อมทำหูช้างรับน้ำเข้าออก ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างขยายท่อระบายน้ำบ้านแบก หมู่ ๘ ทำการขุดรื้อท่อระบายน้ำเดิมและทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐ เมตร ๑๓ ท่อน จำนวน ๒ ชุด (ท่อคู่) รวมเป็น ๒๖ ท่อน พร้อทำหูช้างรับน้ำเข้าออก ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับความพิการและข้อจำกัดทางสุขภาพสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ ราย หมู่ ๔ และหมู่ ๑๐ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๑๘ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๗,๕๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. บ้านนาทอง ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๑๓ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๕,๔๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง