วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติมปี ๒๕๖๑ หมู่ ๒ ทำการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามที่ กทอ. ๖๑-๐๒-๔๔๐๐๔ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ ๒ ทำการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดโครงสร้างรองรับถังสูง ๖ เมตร พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ กทอ.๖๑-๐๒-๔๔๐๐๔ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ ๒
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง (รถบัส) จำนวน ๒ คัน ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อเครื่องเสียง ลำโพง ร้อมวางระบบติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อชุดกีฬา (เด็กนักเรียน) จำนวน ๙๖ ชุด ตามโครงการแข่งกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างขุดลอกคลองสายใหม่ หมู่ 7 ทำการขุดลอกคลองสายใหม่ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ลึก ๑ เมตร ความลาดเอียง ๑ ๑ ยาว ๒,๗๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารศพด. บ้านหนองแวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 19 วัน จำนวนเด็ก 18 คน คนละ 20 บาท เป็นเงิน 6,840 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง