วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างยกระดับพื้นศาลาประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ 5 ทำการยกพื้นศาลาประชาคมหมู่บ้าน พื้นสูงจากระดับเดิม 0.12 เมตร พื้นที่ทั้งหมด 130 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างลงหินลูกรังบ้านแบก หมู่ 1,7,8 ทำการลงหินลูกรัง จำนวน 2,448 ลูกบาศก์เมตร สายทางบ้านแบก หมู่ 1,7,8 พร้อมทำการปรับเกรดตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน 3 แห่ง จำนวนเด็ก 290 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวนเด็ก 91 คน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ชนิดถุง นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี. จำนวน 6,858 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท จำนวน 18 วันทำการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง เดือน ธ.ค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๔๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง เดือน ธ.ค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๒ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๘,๓๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง