วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๓๓ คน คนละ ๒๐ บาทเป็นเงิน ๑๒,๕๔๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 19 วัน จำนวนเด็ก 13 คน คนละ 20 บาท เป็นเงิน 4,940 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๓๒ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๑๖๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างลงหินลูกรังตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๙๑๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการปรับเกรดปรับแต่งจนแล้วเสร็จ สายบ้านแบก หมู่ ๑,๗,๘ ตำบลนาทอง เชื่อม ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้สำหรับรถกู้ชีพ(EMS) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างขุดลอกสระแดง หมู่ ๓ ทำการขุดลอกสระแดง ขนาดยาว ๔๖ เมตร ด้านกว้างทิศเหนือ ๑๒ เมตร ด้านกว้างทิศใต้ ๔๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๒,๖๙๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนบ้านทัพม้า หมู่ ๖ ทำการถากและล้มต้นไม้พื้นที่ ๙,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำถนนยกร่องพูนดิน ขนาดกว้าง ๖ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ค่าความลาดเอียง ๑๑.๕๐ ปริมาณดิน ๘,๘๐๐ ลูกกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพักหนองทัพม้า หมู่ ๑๑ ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไดมิเตอร์ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๕ ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ ยาวรวม ๑๗๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๒.๕๐x๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง