วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการเกษตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อถังขยะรองรับขยะครัวเรือน จำนวน 130 ถังพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง