วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๙๒ คน ๆ ละ ๗๕ บาท ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อขนมและของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๔ ทำการขุดวางท่อ คสล. ขนาดไดมิเตอร์ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลังพร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ ยาวรวม ๒๖ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ ทำการรื้อท่อระบายน้ำเดิมพร้อมถนนคอนกรีต และทำการติดตั้งท่อระบายน้ำไดมิเตอร์ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๗ ท่อน และทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๑๑ ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไดมิเตอร์ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๖ บ่อ ยาวรวม ๕๑ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จำนวน 21 วัน จำนวนเด็ก 16 คน คนละ 20 บาท เป็นเงิน 6,720 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. บ้านนาทอง ประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 21 วัน จำนวนเด็ก 8 คน คนละ 20 บาท เป็นเงิน 3,360 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๑ คน คนละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๑ คน คนละ ๒๐ บาท ๘,๘๒๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง