วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2563
ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบลระดับชำนาญการ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จำนวน 6 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง (กองคลัง) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๙ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๔๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 19 วัน จำนวนเด็ก ๒๒ คน เป็นเงิน ๘,๓๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๓๓ คน คนละ ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๕๔๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที) เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที) เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง (กองการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง