วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 21 วัน จำนวนเด็ก 16 คน คนละ 20 บาท เป็นเงิน 7,040 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 16 วัน จำนวนเด็ก 16 คน คนละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 16 วัน จำนวนเด็ก 8 คน คนละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก (สามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง