วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 22 วัน จำนวนเด็ก 16 คน คนละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 22 วัน จำนวนเด็ก 8 คน คนละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 22 วัน จำนวนเด็ก 16 คน คนละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 22 วัน จำนวนเด็ก 8 คน คนละ 20 บาท เป็นเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๖ คน คนละ ๒๐ บาท
24  ก.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้พนักงาน ระดับ ๖-๗ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑ ตัว (กองสวัสดิการส้งคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบชนิด ๔๐ ช่อง เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน ๑ หลัง (กองสวัสดิการสังคมสงเคราเะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อหินคลุก ปริมาณ ๖๐ ลูกบาศก์เมตร ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง