วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
20  ส.ค. 2562
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็น ซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียมภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๑๐ ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดไดมิเตอร์ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๑ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๓ บ่อ ยาวรวม ๑๐๔ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ ๗ ทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดไดมิเตอร์ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง พร้อมทำบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๒ บ่อ ยาวรวม ๑๓๒ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจำที่ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ สื่อ-อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๒๖ คน คนละ ๑,๗๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔,๒๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๒๑ คน คนละ ๑,๗๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๕,๗๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๘ คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท /คน/ปี เป็นเงิน ๑๓,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด. บ้านหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเด็ก ๑๖ คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี เป็นเงิน ๒๗,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง