วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงดิจิตอล ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการในเด็กปฐมวัย (สปสช.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงดิจิตอลในโครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการในเด็กปฐมวัย(สปสช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบื้องต้น (สปสช) ศพด.บ้านหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกายทางหน้าผากแบบมีขาตั้ง เจลล้างมือ แมสสำหรับเด็ก ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบื้องต้น(สปสช.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกายทางหน้าผาก แบบมีขาตั้ง เจลล้างมือ และแมสสำหรับเด็กในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบื้องต้น (สปสช.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี)สำหรับเด็กที่มีอายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเด็ก ๑๗ คน คนละ ๒๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๔๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ๔ สาระ ชุด สนุก เล่น เก่ง คิด (๔ เล่ม/ชุด)รายการค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส จำนวนเด็ก ๑๕ คน คนละ ๒๐๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สื่อการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเด็ก ๓๓ คน คนละ ๑,๗๐๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๖,๑๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง