วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านวังน้ำใส ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๒ คน คนละ ๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแวง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๑๐ คน คนละ ๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๕ คน คนละ ๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 25 บาท ตามโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างยานพาหนะ ตามโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียนหมายเลข 82-1359 มค. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อพันธุ์ปลา ตามโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง