วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด 1.2x2.4 เมตร ตามโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรือนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 กันยายน 2565จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน ๆ ละ 70 บาท จำนวน 1 มื้อ และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ25 บาท จำนวน 2 มื้อ ตามโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรือนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรือนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 กันยายน 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศพด.บ้านวังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเด็ก ๒๑ คน คนละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๗๐ บาท (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๐๐ บาท/ปี/คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศพด.บ้านวังน้ำใส จำนวนเด็ก ๒๑ คน คนละ ๓๖๐ บาท เป็นเงิน ๗,๕๖๐ บาท (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๐๐ บาท/ปี/คน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศพด.บ้านนาทอง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๐๐ บาท/ปี/คน ) จำนวนเด็ก ๕ คน คนละ ๓๖๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศพด.บ้านหนองแวง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๐๐ บาท/ปี/คน ) จำนวนเด็ก ๘ คน คนละ ๓๖๐ บาท เป็นเงิน ๒,๘๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศพด.บ้านแบก (สามัคคี) (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕๐๐ บาท/ปี/คน ) จำนวนเด็ก ๑๐ คน คนละ ๓๖๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง