วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนางจุฑาทิพย์ สิงกาโม้ บ้านแบก หมู่ที่ 7 วางท่อคอนกรีต ขนาด ุ 0.30x1.00 เมตร จำนวน 100 ท่อน บ่อพักจำนวน 15 บ่อ เทคอนกรีตทับหลัง หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 74 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าศาลากลางบ้าน บ้านแบก หมู่ที่ 7 วางท่อคอนกรีต ขนาด ุ 0.40x1.00 เมตร รวมจำนวน 95 ท่อน ลงบ่อพักจำนวน 10 บ่อ เทคอนกรีตถนน หนา 0.10 เมตร จำนวน 142.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงภูมทัศน์บริเวณหนองทัพม้า บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,184 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานตลาดบ้านแบก หมู่ที่ 7 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาวรวม 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางสองข้างทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายที่นานายอัครเดช สงวนกลิ่น บ้านทัพม้าพัฒนา หมู่ที่ 6 วางท่อคอนกรีต ขนาด ุ 0.60x1.00 เมตร รวมจำนวน 8 ท่อน ลงลูกรังทับหลัง จำนวน 20 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายที่นานายอำนวย สีลือ บ้านทัพม้าพัฒนา หมู่ที่ 6 วางท่อคอนกรีต ขนาด ุ0.60x1.00 เมตร รวมจำนวน 8 ท่อน ลงลูกรังทับหลัง จำนวน 20 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายไปหนองแบก บ้านแบก หมู่ที่ 1 ลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง บริเวณไหล่ทางสองข้างทางโดยลงดินถม จำนวนไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง