องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

น.ส.ละเอียด  บุญญาธิกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Tel:095-3028550
นายชูชาติ  สีโพธิ์
นางทองใบ  สีนอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Tel:084-7917836
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Tel:096-2811855


นายเสถียร  สีน้อยขาว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Tel:0810610782